Smart metering Lumacol

Smart metering je riešenie, ktoré premieta súčasné trendy v technológiách do problematiky odpočtov. Väčšinou využíva elektronické zariadenia k monitorovaniu spotreby jednotlivých energií. Tieto informácie o spotrebe sa najbežnejšie získavajú v denných intervaloch (intervaly sa dajú prispôsobiť požiadavkám klienta). Získané dáta nie je potrebné fyzicky zbierať, pomocou dátového spojenia sú automaticky zhromaždené centrálne na jednom mieste. Následne sa tieto dáta spracujú podľa potreby a výsledné dáta je možné distribuovať pre jednotlivých používateľov.

Energie pod kontrolou

Smart metering Lumacol umožňuje monitorovať a kontrolovať všetky bežné energie a tým dostať spotrebu energií pod kontrolu. Okamžitá spätná väzba na spotrebu umožňuje používateľovi dostať náklady na minimálnu úroveň, čím môže ušetriť dôležité finančné prostriedky.

Vyššia bezpečnosť a komfort

Integrácia moderných technológií umožnila nahradiť fyzické odpočty komplexným systémom. Vďaka tomuto kroku, už nie je potrebné, aby do Vašich priestorov vstupovali cudzie osoby len kvôli odpočtu energií. Tým sa prirodzene zvyšuje komfort obyvateľov a bezpečnosť nehnuteľností.

Prehľadné informácie

Jednoduché navigačné menu doplnené vhodným grafickým prevedením umožňuje zákazníkovi rýchlu orientáciu. Pri zobrazení je možné si vybrať z niekoľkých typov grafov, alebo základné zobrazenie nameraných hodnôt v tabuľke. Systém obohacuje komplexnosť o rôzne druhy priemerov, trendov a spotrebu prepočíta do zodpovedajúcich jednotiek. Okrem základných jednotiek pre každú energiu prepočítava systém spotrebu aj na finančné jednotky, aby mal zákazník čo najlepšiu predstavu o svojej spotrebe.

Široká dostupnosť a použiteľnosť

Dostupnosť

Systém je prispôsobený pre širokú verejnosť, stačí pripojenie na internet a základný prehliadač internetových stránok. Zákazník môže využívať prístup do systému odkiaľ potrebuje.

Použiteľnosť

Systém je navrhnutý tak, aby bol univerzálne použiteľný. Naša aplikácia je vhodná pre všetky typy zariadení s pripojením na internet a s prehliadačom webových stránok.

Rozšíriteľnosť

Systém je možné upravovať na mieru podľa požiadaviek klienta. Ako príklad možno uviesť spoluprácu so systémami DOMUS – riešenie firmy Anasoft, alebo SAP - štandardne používaný systém vo väčších firmách. Po dohode je možné poskytovať klientovi dáta s rôznym stupňom spracovania a vo výstupnom formáte, ktorý mu najlepšie vyhovuje.

Hardware

Naša spoločnosť sa problematikou odpočtov zaoberá od roku 1997, za toto obdobie sme získali bohaté skúsenosti s výrobou zariadení určených pre smart metering. Skutočnosť, že hardware aj software bol navrhnutý pod jednou strechou našej spoločnosti, dáva nášmu systému vyššiu kvalitatívnu úroveň. Náš systém neobsahuje kompromisy prispôsobené existujúcej špecifikácií a jeho vývoj nebol obmedzený hranicami iného, už existujúceho produktu. Táto skutočnosť nám dáva vysokú flexibilitu pri ďalšom prispôsobovaní systému na mieru klientovi.

Inštalácia

Za dlhé obdobie našej existencie sa nám podarilo vytvoriť výborné vzťahy s našimi partnerskými spoločnosťami, ktoré nám zabezpečujú prvotriednu inštaláciu nášho hardwaru v mieste konkrétnej zákazky. Klient môže požadovať inštaláciu vlastným personálom, vtedy sa dohodnú kvalitatívne postupy a záruka zostane zachovaná.

© 2014 Lumacol, s.r.o. All Rights Reserved.